Nieuwe provinciale aanpak breedband

Elf van de twaalf provinciale fracties stemden vorige week in met een nieuwe koers in het Friese breedbandavontuur.

De provincie Friesland probeert nu snel internet in het buitengebied te realiseren door zelf een achtergestelde lening van maximaal 35 miljoen in te zetten. Het gaat om ongeveer 25.000 adressen die nu nog geen snel internet hebben.

Daarnaast is 12 miljoen beschikbaar als marktconforme lening voor glasvezel in de grijze gebieden. Ten slotte ligt er 5 miljoen op de plank voor afgelegen adressen. De verwachting is dat dit maximaal 10 procent van de eerder genoemde 25.000 aansluitingen bedraagt.

Het is de vierde poging die de provincie onderneemt. ,,Laten we hopen dat dit het laatste voorstel zal zijn’’, sprak statenlid Remco van Maurik (PvdA). Als het weer misgaat, moeten de provincie volgens hem zelf een breedbandbedrijf oprichten.

Nieuwe aanpak met marktpartij voor glasvezel in Fryslân
De provincie Fryslân wil met een (achtergestelde) lening aan een marktpartij verder met de aanleg van glasvezel. Marktpartijen kunnen zich hiervoor inschrijven via een tender. Eerder was de provincie in gesprek met Kabelnoord over een provinciale aandelenparticipatie. Deze gesprekken zijn beëindigd.

De bedoeling was dat Kabelnoord de witte gebieden in Fryslân van breedbandinternet zou gaan voorzien. Als onderdeel van de gesprekken deed de provincie uitgebreide controles op de juridische risico’s van deze participatie. Hieruit bleek dat risico’s op het gebied van aanbestedingsrecht en staatssteun niet uit te sluiten zijn. De provincie onderzocht daarom eerder uitgewerkte alternatieven.

Gedeputeerde Poepjes: “Wij kunnen alleen verder met de aanleg van glasvezel, als de aanpak juridisch volledig waterdicht is. De nadere uitwerking van een provinciale aandelenparticipatie in een bestaand netwerkbedrijf is complex. Voor de zomer heb ik opdracht gegeven extra juridische controles te doen. Om zeker te stellen dat deze aanpak gerechtelijk stand zou houden. Dat bleek niet zeker het geval. Het is daarom een bewuste keuze om het traject met Kabelnoord te beëindigen. Dit is in goed gezamenlijk overleg gegaan. Wij bedanken Kabelnoord voor de constructieve opstelling in dit proces.”

Met de nieuwe aanpak stelt de provincie een marktconforme lening beschikbaar en zet deze via een tender in de markt. Uit het onderzoek bleek dat alle alternatieven praktisch en juridisch mogelijk zijn. De provincie kiest bewust voor deze aanpak. Poepjes: “Hiermee is een snelle start van de aanleg mogelijk. We hoeven ook geen complexe en tijdrovende aanbestedingsprocedures te doorlopen. Bovenal sluit deze aanpak aan bij de behoefte vanuit de markt. Sinds wij nader onderzoek doen, is er ook beweging gekomen in de markt. Marktpartijen hebben zich bij ons gemeld. Zij geven aan met deze constructie voor glasvezel in de witte gebieden te kunnen zorgen. Dat geeft ons vertrouwen in een gewenst eindresultaat. Bovendien kent deze aanpak minder financiële risico’s.”

Alternatieven
De provincie onderzocht diverse alternatieven. Het aangaan van een publiek-private samenwerking en de oprichting van een eigen netwerkbedrijf kwamen hierbij aan de orde. Daarnaast keek de provincie naar een marktconforme lening met een aanbesteding. Ook nam de provincie het openstellen of aanpassen van het Breedbandfonds mee in de afweging.

Breedbandfonds
Het breedbandfonds wordt echter niet meer opengesteld of aangepast. De samenwerking en het contract van de Provincie Friesland met Fryslân Ring is per januari 2017 beëindigd.

Provinciale planning

29 december 2016 Besluit GS (uitwerking leningsfaciliteit + voorstel aan PS)
1 januari 2017 Beëindiging Breedbandloket én einde opdracht Fryslân Ring (advisering)
25 januari 2017 Besluit PS leningsfaciliteit
Begin februari 2017 Vooraankondiging openstelling (criteria) tender
Begin mei 2017 Openstelling tender
Mei/juni 2017 Beoordeling aanvragen
Eind juni 2017 Beschikkingen gereed/lening overeenkomst tekenen
Juli 2017 Aanvraag honoreren door GS
Augustus 2017 Start aanpak marktpartij
Herfst 2017 Start aanleg glasvezel in buitengebied, ergens in Friesland

bron o.a.:
http://www.lc.nl/friesland/Provinciale-politiek-akkoord-met-nieuwe-aanpak-breedband-21949128.html
http://www.fryslan.frl/beleidsthemas/snel-internet-op-het-friese-platteland_3400