Buitengebied Ooststellingwerf krijgt glasvezel!

Buitengebied Ooststellingwerf krijgt glasvezel!

De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Ooststellingwerf gaat door!
De deelnamedrempel van 60% is inmiddels ruim gehaald. Bewoners van het buitengebied in Ooststellingwerf meldden zich in de laatste week massaal aan voor een abonnement op het nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk. Men kon kiezen uit een abonnement bij Kabelnoord of Solcon.

Op dit moment (10 januari 2019) heeft 81,9% van de betrokkenen in het buitengebied van de gemeente Ooststellingwerf zich aangemeld voor een abonnement bij één van de providers. 

Deelname per dorp

Buitengebied Makkinga    83,7 %
Buitengebied Haule    81,0 %
Buitengebied Elsloo    80,9 %
Buitengebied Oldeberkoop    79,6 %
Buitengebied Ravenswoud    79,2 %
Buitengebied Oosterwolde         75,0 %
Buitengebied Haulerwijk    74,3 %
Buitengebied Nijeberkoop    72,4 %
Buitengebied Donkerbroek    71,0 %
Buitengebied Fochteloo    67,3 %
Buitengebied Appelscha    66,2 %
Buitengebied Waskemeer        64,8 %

Heeft u zich nog niet aangemeld?

Woont u in het buitengebied van de gemeente Ooststellingwerf? Maar heeft u zich nog niet aangemeld voor een glasvezelabonnement bij een provider? Kom dan direct in actie! Doe de postcodecheck en meldt u aan voor een abonnement bij een provider.

Meldt u zich aan na 7 januari 2019? Houd dan rekening met extra kosten. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het samenstellen van uw persoonlijke abonnement? Bel 0519-701701 of maak een afspraak met Kabelnoord. Ze komen graag bij u langs!  

 

Provincie gunt tender glasvezel buitengebied aan Kabelnoord

Provincie gunt tender glasvezel buitengebied aan Kabelnoord

 

De provincie Fryslân heeft de tender voor de aanleg van glasvezel naar ongeveer 20.000 percelen in het buitengebied van Fryslân voorlopig gegund aan Kabelnoord. Na een zorgvuldig beoordelingstraject heeft de provincie besloten een achtergestelde marktconforme lening aan Kabelnoord te verstrekken. Dit betekent dat Kabelnoord internet kan aanleggen in de buitengebieden waar men nu nog geen snelle verbinding heeft. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid, zorg, economie, werkgelegenheid en het onderwijs in het gebied.

 

Achtergestelde lening
Marktpartijen konden in de periode van 18 juli tot 21 augustus 2017 een subsidieaanvraag indienen. Met de achtergestelde lening van € 35 miljoen die Kabelnoord ontvangt, gaat zij zorgen voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân. Aan de subsidieverlening is de opschortende voorwaarde gekoppeld dat Kabelnoord en de provincie Fryslân een leningsovereenkomst afsluiten. Daarnaast moet er een financieringsovereenkomst met een bank afgesloten worden.

Planning
De komende weken werken Kabelnoord en de provincie Fryslân de leningsovereenkomst uit. Om na de definitieve gunning zo snel mogelijk van start te kunnen richt Kabelnoord zich alvast op de financieringsaanvragen bij banken. Voorwaarde is dat Kabelnoord binnen een half jaar start met de werkzaamheden. Binnen drie jaar moet minimaal 90% van de adressen in de Friese buitengebieden beschikken over snel internet. De verwachting is dat de procedure in het voorjaar van 2018 is afgerond. Dan wordt de voorlopige aanlegplanning bekend gemaakt.

Omdat Kabelnoord niet overal tegelijk kan starten met de aanleg van glasvezel, zal het buitengebied van Friesland worden opgedeeld in meerdere kleine gebieden. Voordat de aanleg van glasvezel van start gaat, worden alle betrokkenen persoonlijk geïnformeerd en kan men zich aanmelden voor een aansluiting.

 

 

bron o.a.:

https://www.kabelnoord.nl/nieuws/algemeen/provincie-frysl%C3%A2n-gunt-tender-aan-kabelnoord

https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/

https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/kabelnoord-legt-glasvezel-aan-in-buitengebieden-fryslan_8863.html

 

Update breedband provincie Fryslân

Update breedband provincie Fryslân

 

 

Snel internet op het Friese platteland

De provincie Fryslân wil stimuleren dat er glasvezel aangelegd wordt in de buitengebieden van Fryslân. Dit zijn de gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. De aanleg van glasvezel zorgt ervoor dat ook deze gebieden een snelle internetverbinding krijgen. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid, zorg, onderwijs, economie en werkgelegenheid in het gebied. Het doel is om binnen drie jaar 95% van deze adressen in Fryslân van snel internet te voorzien.

Subsidieregeling breedband

De provincie Fryslân heeft op 3 mei 2017 de subsidieregeling breedband voor marktpartijen gepubliceerd. Daarmee is de tenderprocedure gestart. Met een achtergestelde lening van maximaal € 35 miljoen moet een marktpartij voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân gaan zorgen. Marktpartijen hebben nu de tijd zich voor te bereiden op een aanvraag. In de periode van 18 juli tot 21 augustus 2017 kunnen zij hun aanvraag indienen bij de provincie. Daarna beoordeelt de provincie de binnengekomen aanvragen.

Adressenlijst

De provincie Fryslân heeft bij de publicatie van de subsidieregeling een adressenlijst bijgevoegd. Hierop staan de adressen die worden aangeduid als buitengebied. De lijst wordt gebruikt in de beoordeling van de aanvragen door marktpartijen. Hoe meer adressen van de lijst door de marktpartij aangesloten worden, hoe beter de beoordeling van de aanvraag is.

We hebben ervaren dat deze lijst aan veranderingen onderhevig is. Deze veranderingen komen doordat er bijvoorbeeld nieuwbouw plaats vindt, er soms woningen gesloopt worden of marktpartijen in de tussentijd adressen aangesloten hebben op glasvezel. Een klein aantal adressen ontbreekt onterecht. De marktpartij die uiteindelijk glasvezel gaat aanleggen in de provincie, is vrij om ook de op de lijst ontbrekende adressen aan te sluiten.
 

Samenwerking met de marktpartij

De marktpartijen zijn nu aan zet. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen. De aanvraag die het best beoordeeld wordt door de provincie, ontvangt de achtergestelde lening. Een belangrijk beoordelingscriterium bij de beoordeling van de aanvragen van marktpartijen, is de mate waarin er concrete en onderbouwde plannen zijn voor een constructieve samenwerking met lokale initiatieven. De provincie hecht namelijk veel waarde aan deze samenwerking. Dit criterium weegt dan ook voor 25% mee in de beoordeling. Andere beoordelingscriteria zijn bijvoorbeeld start- en gereeddatum van de aanleg van het netwerk en de hoogte van de toeslag die de marktpartij in buitengebieden in rekening brengt boven op de abonnementskosten (hoe lager hoe beter). Meer informatie over de subsidieregeling.
 

Planning

Marktpartijen hebben tot 31 mei 2017 12:00 uur de tijd om vragen te stellen over de regeling, bijlagen en het aanvraagformulier. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord in een Nota van inlichtingen, die uiterlijk 1 juli 2017 op de website van de provincie Fryslân wordt gepubliceerd.

Marktpartijen dienen tussen 18 juli en 21 augustus 2017 17:00 uur hun subsidieaanvraag bij de provincie Fryslân in te dienen. Op dinsdag 3 oktober nemen Gedeputeerde Staten op basis van de rangschikking een verleningsbesluit. Aan de verlening is de voorwaarde gekoppeld dat er een financieringsovereenkomst gesloten wordt tussen de marktpartij en de provincie Fryslân.

Publicatie tenderprocedure                                                    3 mei 2017
Indienen vragen door geïnteresseerde marktpartijen            Tot 31 mei 2017, 12:00 u
Nota van inlichtingen voor geïnteresseerde marktpartijen    1 juli 2017
Openstelling subsidieregeling                                                18 juli tot 21 augustus
2017, 17:00 uur
Provinciale beoordeling ingediende aanvragen                    21 aug. tot 26 sept. 2017
Verleningsbesluit GS winnende aanvrager                           3 oktober 2017
Afsluiten leningsovereenkomst marktpartij en provincie       24 oktober 2017

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud

 

 

Nieuwe provinciale aanpak breedband

Elf van de twaalf provinciale fracties stemden vorige week in met een nieuwe koers in het Friese breedbandavontuur.

De provincie Friesland probeert nu snel internet in het buitengebied te realiseren door zelf een achtergestelde lening van maximaal 35 miljoen in te zetten. Het gaat om ongeveer 25.000 adressen die nu nog geen snel internet hebben.

Daarnaast is 12 miljoen beschikbaar als marktconforme lening voor glasvezel in de grijze gebieden. Ten slotte ligt er 5 miljoen op de plank voor afgelegen adressen. De verwachting is dat dit maximaal 10 procent van de eerder genoemde 25.000 aansluitingen bedraagt.

Het is de vierde poging die de provincie onderneemt. ,,Laten we hopen dat dit het laatste voorstel zal zijn’’, sprak statenlid Remco van Maurik (PvdA). Als het weer misgaat, moeten de provincie volgens hem zelf een breedbandbedrijf oprichten.

Nieuwe aanpak met marktpartij voor glasvezel in Fryslân
De provincie Fryslân wil met een (achtergestelde) lening aan een marktpartij verder met de aanleg van glasvezel. Marktpartijen kunnen zich hiervoor inschrijven via een tender. Eerder was de provincie in gesprek met Kabelnoord over een provinciale aandelenparticipatie. Deze gesprekken zijn beëindigd.

De bedoeling was dat Kabelnoord de witte gebieden in Fryslân van breedbandinternet zou gaan voorzien. Als onderdeel van de gesprekken deed de provincie uitgebreide controles op de juridische risico’s van deze participatie. Hieruit bleek dat risico’s op het gebied van aanbestedingsrecht en staatssteun niet uit te sluiten zijn. De provincie onderzocht daarom eerder uitgewerkte alternatieven.

Gedeputeerde Poepjes: “Wij kunnen alleen verder met de aanleg van glasvezel, als de aanpak juridisch volledig waterdicht is. De nadere uitwerking van een provinciale aandelenparticipatie in een bestaand netwerkbedrijf is complex. Voor de zomer heb ik opdracht gegeven extra juridische controles te doen. Om zeker te stellen dat deze aanpak gerechtelijk stand zou houden. Dat bleek niet zeker het geval. Het is daarom een bewuste keuze om het traject met Kabelnoord te beëindigen. Dit is in goed gezamenlijk overleg gegaan. Wij bedanken Kabelnoord voor de constructieve opstelling in dit proces.”

Met de nieuwe aanpak stelt de provincie een marktconforme lening beschikbaar en zet deze via een tender in de markt. Uit het onderzoek bleek dat alle alternatieven praktisch en juridisch mogelijk zijn. De provincie kiest bewust voor deze aanpak. Poepjes: “Hiermee is een snelle start van de aanleg mogelijk. We hoeven ook geen complexe en tijdrovende aanbestedingsprocedures te doorlopen. Bovenal sluit deze aanpak aan bij de behoefte vanuit de markt. Sinds wij nader onderzoek doen, is er ook beweging gekomen in de markt. Marktpartijen hebben zich bij ons gemeld. Zij geven aan met deze constructie voor glasvezel in de witte gebieden te kunnen zorgen. Dat geeft ons vertrouwen in een gewenst eindresultaat. Bovendien kent deze aanpak minder financiële risico’s.”

Alternatieven
De provincie onderzocht diverse alternatieven. Het aangaan van een publiek-private samenwerking en de oprichting van een eigen netwerkbedrijf kwamen hierbij aan de orde. Daarnaast keek de provincie naar een marktconforme lening met een aanbesteding. Ook nam de provincie het openstellen of aanpassen van het Breedbandfonds mee in de afweging.

Breedbandfonds
Het breedbandfonds wordt echter niet meer opengesteld of aangepast. De samenwerking en het contract van de Provincie Friesland met Fryslân Ring is per januari 2017 beëindigd.

Provinciale planning

29 december 2016 Besluit GS (uitwerking leningsfaciliteit + voorstel aan PS)
1 januari 2017 Beëindiging Breedbandloket én einde opdracht Fryslân Ring (advisering)
25 januari 2017 Besluit PS leningsfaciliteit
Begin februari 2017 Vooraankondiging openstelling (criteria) tender
Begin mei 2017 Openstelling tender
Mei/juni 2017 Beoordeling aanvragen
Eind juni 2017 Beschikkingen gereed/lening overeenkomst tekenen
Juli 2017 Aanvraag honoreren door GS
Augustus 2017 Start aanpak marktpartij
Herfst 2017 Start aanleg glasvezel in buitengebied, ergens in Friesland

bron o.a.:
http://www.lc.nl/friesland/Provinciale-politiek-akkoord-met-nieuwe-aanpak-breedband-21949128.html
http://www.fryslan.frl/beleidsthemas/snel-internet-op-het-friese-platteland_3400

Kabelnoord legt glasvezel aan in buitengebieden Fryslân

Kabelnoord legt glasvezel aan in buitengebieden Fryslân

Kabelnoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Fryslân glasvezel aanleggen. Dit zijn gebieden in Fryslân waar geen goede internetverbinding aanwezig is. Op deze manier komt ook daar snel internet beschikbaar. De afgelopen maanden zocht de provincie Fryslân met een aantal gemeenten naar de beste manier om de buitengebieden van snel internet te kunnen voorzien. Na een zorgvuldige verkenning, kwam een samenwerking met Kabelnoord als beste naar voren. Kabelnoord sloot in Noordoost Fryslân al 16.000 percelen aan op glasvezel. In dat gebied krijgen alle percelen de beschikking over glasvezel.

De betrokken gemeenten zijn Heerenveen, Smallingerland, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Weststellingwerf, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De provincie Fryslân koopt aandelen in Kabelnoord. De betrokken gemeenten doen dit mogelijk ook. Ook andere gemeenten krijgen de mogelijkheid om te participeren. Op deze manier worden provincie en gemeenten mede eigenaar van Kabelnoord. Door extra kapitaal van deze nieuwe aandeelhouders kan Kabelnoord de aanleg financieren. Naar schatting is hier 70 miljoen euro mee gemoeid.

Basisvoorziening
“Wij zien snel internet als een basisvoorziening voor de gehele mienskip”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Op deze manier investeren wij marktconform in de zogenaamde witte gebieden van Fryslân. Zo kan Kabelnoord binnen drie jaar 95 procent van alle witte adressen in Fryslân van snel internet voorzien. Het is hoog tijd dat iedereen in Fryslân gebruik kan maken van de infrastructuur van de 21e eeuw.”

Maatwerk
Voor de duurste vijf procent van het witte gebied zoekt de provincie naar maatwerkoplossingen. Dit zijn de adressen die niet meegenomen kunnen worden in deze uitrol. Een plan van aanpak hiervoor volgt later dit jaar.

Aansluitbijdrage
Met deze aanpak is het mogelijk om de aansluitkosten acceptabel te houden. De inwoners van wit gebied betalen straks 15 euro per maand voor de extra aanlegkosten. Deze aansluitbijdrage komt bovenop de kosten van een abonnement voor internet, televisie en bellen. Zij krijgen de keuze uit verschillende providers.

Planning
De verwachting is dat voorjaar 2017 de schep in de grond kan. Eind 2019 moet 95% van de witte gebieden over snel internet beschikken. Het gaat om bijna 25.000 potentiële aansluitingen. De komende twee maanden werken provincie, Kabelnoord en de gemeenten de aanpak met de aandelenparticipatie uit. In september legt het college van Gedeputeerde Staten dit voor aan Provinciale Staten. Ook de gemeenteraden van de huidige aandeelhouders van Kabelnoord spreken zich dan uit over het plan.

Glasvezel tussenstand

Glasvezel tussenstand

glasvezel-updateEindelijk zit er schot in de aanleg van glasvezel! Vorig jaar is het buurtinitiatief druk aan de slag gegaan, wekenlang langs de deuren om iedereen in de buurt te informeren over de voordelen van snel internet, tv en telefonie via glasvezel en om zoveel mogelijk aanmeldingen binnen te krijgen voor de interessepeiling voor glasvezel van gemeente en provincie. Dit resulteerde in een groot succes waarbij een geweldige score van 80% gehaald is.

De projectgroep van Glasvezel in de Heidehoek is hierna druk in aan de slag gegaan in samenwerking met de stuurgroep, Fryslân Ring en de gemeente Ooststellingwerf om de aanleg van glasvezel naar fase 2 te brengen. Dit leek aanvankelijk voorspoedig te verlopen totdat bedrijven als KPN en Ziggo stappen ondernamen die de haalbaarheid van menig glasvezel initiatief in gevaar bracht. Ook liet de opstart van het Breedbandfonds door de provincie erg lang op zich wachten, waardoor de voortgang bij diverse glasvezel initiatieven stil kwam te liggen.

In reactie hierop zijn alle kleine initiatieven in Ooststellingwerf, mede op verzoek van de gemeente, samengevoegd tot één gemeentebreed initiatief, waarbij de gemeente bereid bleek o.m. een grove berekening te laten uitvoeren naar het gemeentebreed aanleggen van glasvezel in de witte gebieden. Die berekening is uitgevoerd maar voordat die concreet werd, bleek dat de provincie zich had gerealiseerd dat de huidige decentrale aanpak niet zou gaan werken voor grote delen van de provincie, o.a. doordat een berekening voor het gebied rond Bartlehiem had geleid tot een heel hoog bedrag (meer dan € 7000,-) per aan te sluiten adres.

Nadat er vanuit de glasvezelintiatieven veel druk is gezet op de provincie om oplossing te vinden voor de problemen waar veel locale glasvezelinitiatieven tegen aan liepen, is de provincie tot de conclusie gekomen dat een centrale regie en schaalgrootte van groot belang zijn om glasvezel voor de witte gebieden in Friesland binnen 3 jaar te kunnen realiseren.

Inmiddels is een Taskforce binnen de Provincie zover dat er hele concrete plannen worden gesmeed:

Op basis van de ontvangen voorstellen van marktpartijen heeft de provincie in de vergadering van 31 mei jl. besloten te kiezen voor verdere uitwerking van een marktconforme deelname in een publiek-privaat netwerkbedrijf. Deze uitwerking bestaat uit een keuze tussen twee sporen:

1. oprichting van een nieuw publiek-privaat netwerkbedrijf waarbij de private partij wordt geselecteerd via een Europese aanbesteding;
2. rechtstreekse deelname in een bestaand netwerkbedrijf via eenaandelenparticipatie.

Voor de liefhebbers is het bijbehorende ambtelijke stuk (pdf), waarin wat uitgebreider op de stand van zaken en achterliggende overwegingen wordt ingegaan, hier te vinden:

http://www.fryslan.frl/18537/8-juni-2016-steatemerk/files/05.b-ps-%C3%BAtstel%20breedband%20herorientatie.pdf

Het staat er niet in, maar bij de plannenmakerij is ons voorgespiegeld dat op deze manier met een eigen bijdrage van € 10-15 per maand rekening moet worden gehouden. Een flinke meevaller ten opzichte van het eerder geraamde bedrag € 20-40 per maand, goed nieuws dus!

Wat dit alles voor ons glasvezelinitiatief betekent wordt besproken zodra de Provincie haar keus heeft gemaakt en daarover heeft besloten, ergens in juli. Met een half jaar voor aanbesteding enz. zou begin 2017 de schop in de grond kunnen. Men hoopt per jaar zo’n 10.000 adressen aan te kunnen sluiten, en over 3 jaar bijna de hele provincie aangesloten te hebben. Ooststellingwerf hoopt daarbij een voorrangspositie te kunnen claimen, mede doordat de hele gemeente al is gepeild en uitgerekend, maar daarover nog geen zekerheid!

Wel duidelijk is dat het allemaal pas doorgaat als er per gebied 60% (van het aantal witte adressen) schriftelijke contracten met providers zijn getekend. Dat we daar als lokale initiatieven een rol zullen (moeten) spelen in het behalen van dat aantal ligt wel voor de hand, maar of dat pas nodig is als de centraal gestuurde inzameling niet genoeg oplevert is nog onduidelijk.

Meer informatie volgt in de komende maanden.