Update breedband provincie Fryslân

 

 

Snel internet op het Friese platteland

De provincie Fryslân wil stimuleren dat er glasvezel aangelegd wordt in de buitengebieden van Fryslân. Dit zijn de gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. De aanleg van glasvezel zorgt ervoor dat ook deze gebieden een snelle internetverbinding krijgen. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid, zorg, onderwijs, economie en werkgelegenheid in het gebied. Het doel is om binnen drie jaar 95% van deze adressen in Fryslân van snel internet te voorzien.

Subsidieregeling breedband

De provincie Fryslân heeft op 3 mei 2017 de subsidieregeling breedband voor marktpartijen gepubliceerd. Daarmee is de tenderprocedure gestart. Met een achtergestelde lening van maximaal € 35 miljoen moet een marktpartij voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân gaan zorgen. Marktpartijen hebben nu de tijd zich voor te bereiden op een aanvraag. In de periode van 18 juli tot 21 augustus 2017 kunnen zij hun aanvraag indienen bij de provincie. Daarna beoordeelt de provincie de binnengekomen aanvragen.

Adressenlijst

De provincie Fryslân heeft bij de publicatie van de subsidieregeling een adressenlijst bijgevoegd. Hierop staan de adressen die worden aangeduid als buitengebied. De lijst wordt gebruikt in de beoordeling van de aanvragen door marktpartijen. Hoe meer adressen van de lijst door de marktpartij aangesloten worden, hoe beter de beoordeling van de aanvraag is.

We hebben ervaren dat deze lijst aan veranderingen onderhevig is. Deze veranderingen komen doordat er bijvoorbeeld nieuwbouw plaats vindt, er soms woningen gesloopt worden of marktpartijen in de tussentijd adressen aangesloten hebben op glasvezel. Een klein aantal adressen ontbreekt onterecht. De marktpartij die uiteindelijk glasvezel gaat aanleggen in de provincie, is vrij om ook de op de lijst ontbrekende adressen aan te sluiten.
 

Samenwerking met de marktpartij

De marktpartijen zijn nu aan zet. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen. De aanvraag die het best beoordeeld wordt door de provincie, ontvangt de achtergestelde lening. Een belangrijk beoordelingscriterium bij de beoordeling van de aanvragen van marktpartijen, is de mate waarin er concrete en onderbouwde plannen zijn voor een constructieve samenwerking met lokale initiatieven. De provincie hecht namelijk veel waarde aan deze samenwerking. Dit criterium weegt dan ook voor 25% mee in de beoordeling. Andere beoordelingscriteria zijn bijvoorbeeld start- en gereeddatum van de aanleg van het netwerk en de hoogte van de toeslag die de marktpartij in buitengebieden in rekening brengt boven op de abonnementskosten (hoe lager hoe beter). Meer informatie over de subsidieregeling.
 

Planning

Marktpartijen hebben tot 31 mei 2017 12:00 uur de tijd om vragen te stellen over de regeling, bijlagen en het aanvraagformulier. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord in een Nota van inlichtingen, die uiterlijk 1 juli 2017 op de website van de provincie Fryslân wordt gepubliceerd.

Marktpartijen dienen tussen 18 juli en 21 augustus 2017 17:00 uur hun subsidieaanvraag bij de provincie Fryslân in te dienen. Op dinsdag 3 oktober nemen Gedeputeerde Staten op basis van de rangschikking een verleningsbesluit. Aan de verlening is de voorwaarde gekoppeld dat er een financieringsovereenkomst gesloten wordt tussen de marktpartij en de provincie Fryslân.

Publicatie tenderprocedure                                                    3 mei 2017
Indienen vragen door geïnteresseerde marktpartijen            Tot 31 mei 2017, 12:00 u
Nota van inlichtingen voor geïnteresseerde marktpartijen    1 juli 2017
Openstelling subsidieregeling                                                18 juli tot 21 augustus
2017, 17:00 uur
Provinciale beoordeling ingediende aanvragen                    21 aug. tot 26 sept. 2017
Verleningsbesluit GS winnende aanvrager                           3 oktober 2017
Afsluiten leningsovereenkomst marktpartij en provincie       24 oktober 2017

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud